Regulamin Programu Lojalnościowego Kucharek Sześć

§ 1 Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników programu lojalnościowego o nazwie Kucharek Sześć polegającego na gromadzeniu punktów za pomocą Platformy Lojalnościowej Freebee, które mogą zostać wymienione na Nagrody w Placówkach Organizatora.

§ 2 Definicje

Wszelkie określenia pisane wielką literą, użyte w niniejszym Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

 1. Program – program lojalnościowy Organizatora, którego zasady szczegółowo określa niniejszy Regulamin.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Programu wraz z załącznikami;
 3. Organizator – Kucharek Sześć
 4. Uczestnik – klient Organizatora, osoba fizyczna mająca ukończone trzynaście lat, będąca konsumentem i dokonująca zakupu produktów lub usług w jednej z placówek wymienionych w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu;
 5. Nagrody – produkty, usługi lub inne korzyści wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Placówka Organizatora – punkt handlowy, w którym Organizator umożliwia Uczestnikom korzystanie z Programu.
 7. Platforma Lojalnościowa Freebee – elektroniczny system umożliwiający Uczestnikom zbieranie punktów w ramach programów lojalnościowych organizowanych przez różnych przedsiębiorców, przy użyciu nośników punktów określonych w Regulaminie Platformy Freebee.
 8. Regulamin Platformy Freebee – dokument regulujący zasady i warunki korzystania przez Uczestników z Platformy Lojalnościowej Freebee.

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady przyznawania Nagród w zamian za punkty zebrane na indywidualnym koncie Uczestnika w ramach Programu Partnera, powadzonego na Platformie Lojalnościowej Freebee.
 2. Warunkiem otrzymania Nagród jest posiadanie indywidualnego konta na Platformie Lojalnościowej Freebee zgodnie z Regulaminem Platformy Freebee.
 3. Zasady przyznawania punktów oraz ilość punktów niezbędnych do otrzymania poszczególnych Nagród określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnik może wykorzystać zgromadzone punkty w każdej Placówce Organizatora. Wykaz placówek Organizatora stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zasady zbierania punktów

 1. Użytkownik otrzymuje punkty w ramach Programu na zasadach określonych w Załączniku 1 do niniejszego Regulaminu, w jednej z Placówek Organizatora, wymienionych w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Punkty przyznane Uczestnikowi w ramach Programu Organizatora zapisywane będą na indywidualnym koncie użytkownika na Platformie Lojalnościowej Freebee.
 3. Sposoby zbierania punktów, ich przetwarzania, udostępniania, a także sprawdzania stanu indywidualnego konta użytkownika określa Regulamin Platformy Freebee.
 4. Rejestracja punktów przyznanych za zakup produktów lub usług wymaga zeskanowania przez tablet będący w posiadaniu Organizatora Karty Freebee lub Mobilnej Karty Freebee przez Uczestnika bezpośrednio po spełnieniu warunków określonych w Załączniku nr 1.
 5. Dokonanie wymiany punktów na Nagrodę skutkuje obniżeniem stanu indywidualnego konta Uczestnika w Programie Organizatora na Platformie Lojalnościowej Freebee o odpowiednią ilość punktów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Uczestnik nie może dysponować punktami zgromadzonymi na indywidualnym koncie na Platformie Lojalnościowej Freebee w sposób inny niż przewidują to postanowienia Regulaminu, a w szczególności nie może ich scedować na inną osobę lub przelać puli zebranych punktów na program lojalnościowy prowadzony przez innego organizatora.
 7. Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o zamianę zebranych punktów na gotówkę.

§ 5 Wykluczenie i rezygnacja

 1. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie, jak również odmowy przyznania Nagród lub innych świadczeń związanych z Programem, w przypadku gdy Uczestnik nie przestrzega zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie za pośrednictwem Platformy Lojalnościowej Freebee i w sposób zgodny z Regulaminem Platformy Freebee.
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Programu wszystkie punkty zgromadzone na indywidualnym koncie Uczestnika na Platformie Lojalnościowej Freebee zostaną utracone.
 4. Utracenie członkostwa w Platformie Lojalnościowej Freebee jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z Programu.
 5. Organizator uprawniony jest do zakończenia Programu w każdym czasie. W przypadku, w którym Organizator podejmie decyzję o zakończeniu Programu, poinformuje Uczestników o tym fakcie z 30 (słownie: trzydziesto) dniowym wyprzedzeniem. W okresie wskazanym w zdaniu poprzednim Uczestnik uprawniony jest do odbioru Nagród za zebrane punkty. O zakończeniu obowiązywania Programu Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem Platformy Lojalnościowej Freebee.
 6. Po zakończeniu Programu Uczestnik traci zebrane punkty oraz nie przysługuje mu roszczenie o wydanie jakichkolwiek Nagród lub zwrot pieniędzy za zebrane punkty.

§ 6 Reklamacje

 1. W przypadku uzyskania w ramach Programu Nagrody obarczonej wadą, Uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w jednej z placówek Organizatora w terminie 14 dni od dnia odebrania Nagrody.
 2. Uczestnik dokonuje zgłoszenia reklamacji używając numeru Mobilnej Karty Freebee lub Karty Freebee, bez podawania swoich danych osobowych.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 (słownie: czternaście) dni od chwili zgłoszenia reklamacji. Jeżeli Organizator nie ustosunkował się do reklamacji w terminie 14 słownie: czternaście) dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi poprzez Platformę Lojalnościową Freebee.
 5. Uczestnictwo w Programie nie narusza uprawnień konsumenckich wynikających ze szczególnych przepisów prawa.
 6. W celu uniknięcia wątpliwości administrator Platformy Lojalnościowej Freebee nie ponosi odpowiedzialności za dostępność nagród oferowanych przez Parterów w ramach Programu oraz nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Partnera wynikających z Programu oraz niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności ale nie wyłącznie za wady fizyczne towarów, usług oraz nagród przyznawanych Użytkownikom w ramach Programu oraz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji.

§ 7 Dane osobowe

 1. Organizator nie jest administratorem danych osobowych i nie przetwarza danych osobowych Uczestników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926)
 2. W celu uniknięcia wątpliwości podkreśla się, że Organizator nie jest posiadaczem danych osobowych i nie ma dostępu do danych osobowych umożliwiających pośrednie lub bezpośrednie określenie tożsamości Uczestnika.
 3. Posiadaczem i administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą New Media Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000393849, NIP 5213613723, będąca twórcą i administratorem Platformy Lojalnościowej Freebee. Administrator danych osobowych uprawniony jest do przenoszenia obowiązków związanych z administrowaniem danych osobowych na inne podmioty, co pozostaje bez wpływu na ochronę i zapewnienie bezpieczeństwa tym danym.

§ 8 Zmiany Regulaminu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian niniejszego Regulaminu.
 2. O każdej zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników Programu za pośrednictwem Platformy Lojalnościowej Freebee.
 3. W związku ze zmianą Regulaminu, Uczestnik ma prawo zrezygnowania z korzystania z Programu, za pośrednictwem Platformy Lojalnościowej, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 4. W przypadku, w którym w terminie wskazanym powyżej Uczestnik nie zrezygnuje z korzystania z Programu, przyjmuje się iż zaakceptował zmiany Regulaminu, przedstawione przez Partnera.

§ 9 Zasady odpowiedzialności

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne i jakiekolwiek ograniczenia sprzętu komputerowego, urządzenia mobilnego, sieci teleinformatycznej oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Uczestnik.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających ze stosunku prawnego łączącego Uczestnika z administratorem Platformy Lojalnościowej Freebee i organizatorami innych programów lojalnościowych.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości Partner oświadcza, że administrator Platformy Lojalnościowej Freebee nie ponosi odpowiedzialności za treść, zasady oraz warunki Programu oraz sposób ich realizacji przez Partnera.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Pełna treść Regulaminu dostępna jest w Placówkach Organizatora, wymienionych w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz w ramach Platformy Lojalnościowej Freebee.
 2. Wszelka korespondencja związana z Programem powinna być kierowana na następujący adres New Media Ventures sp. z o.o. ul.Wołoska 18, 02-675 Warszawa bądź na adres e-mail: pomoc@freebee.pl. O terminie otrzymania korespondencji decydować będzie – w zależności od sposobu jej kierowania do Organizatora – data stempla pocztowego bądź chwila zarejestrowania danych w systemie teleinformatycznym Organizatora.
 3. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone przez Uczestników w związku z Programem rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


Załącznik nr 1

Zasady przyznawania punktów

11 zł = 1 pkt

Rozszerzone zasady przyznawania punktów

Brak rozszerzonych zasad.

Wykaz nagród oraz zasady ich przyznawania


Nazwa NagrodyIlość punktów wymaganych do odebraniaRegulamin odbioru nagrody
Kompot4Brak dodatkowego regulaminu dla tej nagrody.
Kawa czarna / biała7Brak dodatkowego regulaminu dla tej nagrody.
Jabłecznik / Sernik8Brak dodatkowego regulaminu dla tej nagrody.
Zupa dnia9Brak dodatkowego regulaminu dla tej nagrody.
Naleśnik z serem / powidłami13Brak dodatkowego regulaminu dla tej nagrody.
Bigos z pieczywem18Brak dodatkowego regulaminu dla tej nagrody.
Jajecznica z 2 skł. + pieczywo + masło;21Brak dodatkowego regulaminu dla tej nagrody.
Zestaw Dnia27Brak dodatkowego regulaminu dla tej nagrody.


Załącznik nr 2

Wykaz placówek


Nazwa i adres placówki
Kucharek Sześć 02-776 Warszawa, Dereniowa 6